SCOPUL VENIRII LUI ISUS PE ACEST PĂMÂNT ( I ) – Marcu 10:32-45

Marcu 10:45 „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.”

Dacă ne cazăm într-un hotel sau o pensiune, recepţionara ne dă un formular să-l completăm: numele, adresa, data naşterii, CNP şi este şi o întrebare mai grea: care este scopul venirii tale în zonă?

Domnişoară, am o întrebare: ce scriu aici? Ea spune: scrieţi „business”, eu spun: n-am venit pentru afacere. Ea spune: nu contează! Eu spun: ba da! Te întreb: acum dacă tu ai venit în casa Domnului, adică la biserică, care este scopul tău? Eu cred că voi aţi venit să-L adoraţi în duh şi în adevăr pe Dumnezeu. În acest moment, după scopul venirii noastre, să-L lăudăm şi să-I mulţumim Domnului. Mai ales, să-L cunoaştem pe Isus Hristos şi scopul venirii Lui pe acest pământ. Dacă deschidem Biblia, Domnul Isus ne arată de multe ori scopul venirii Lui pe acest pământ. În Luca 19:10 se proclamă scopul venirii Lui aşa: ”Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” În Luca 4:43 „Trebuie să vestesc Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis sau am ieşit.”

În Ioan 12:47 „Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.” Ioan 10:10 „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” Marcu 2:17 „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.” În textul pe care l-am citit Isus proclamă scopul venirii Lui: „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.” Aleluia! Lăudaţi-L pe Domnul! Isus Hristos a venit să vestească Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu; Isus Hristos a venit să mântuiască lumea şi ca noi să avem viaţa veşnică. Isus Hristos a venit să panseze şi să vindece rana inimii noastre. Trăind în această societate, avem multe feluri de neînţelegeri şi de antagonisme: neînţelegerea politică, neînţelegere între angajat şi patron. Soţia e nemulţumită faţă de soţ şi la fel soţul faţă de soţie; neînţelegere între părinţi şi copii; profesori şi studenţi; soacră şi noră, şi azi este între soacră şi ginere. Creştinii sunt nemulţumiţi faţă de pastor şi la fel pastorii sunt nemulţumiţi faţă de creştini: de ce nu cresc şi nici nu se maturizează în caracter. În acest text, ucenicii lui Isus au avut această neînţelegere. Pe drum spre Ierusalim unde îl aştepta moartea pe cruce, Isus a început să le vorbească despre moartea şi învierea Sa. Isus i-a învăţat a treia oară pe ucenici despre suferinţa şi moartea Sa. Iacov şi Ioan au venit la Isus şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să faci pentru noi ce-Ţi vom cere. Dă-ne, i-au zis ei, „să stăm unul la dreapta Ta şi altul la stânga Ta, în slava Ta.” Ei Îi impuneau un lucru extraordinar. Dar în versetul 41: „Cei zece, când au auzit, au început să se mânie pe Iacov şi pe Ioan.” Adică ei doreau acelaşi lucru, dar au pierdut ocazia să spună mai devreme decât ei. A apărut neînţelegere între ei care să stea la dreapta Lui. În acel moment, Isus i-a învăţat un lucru foarte important: relaţia lor nu e relaţia concurenţei, ci a slujirii. Mai departe, Isus proclamă scopul venirii Lui pe acest pământ. El n-a venit să I se slujească, ci El să slujească. El a venit să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi. Dragii mei! Remarcaţi. Aceasta este cheia care rezolvă neînţelegere şi antagonism în societatea noastră şi în relaţia noastră. De ce noi dorim să avem o viaţă de slujirie în loc să căutăm autoritate şi putere?

Unu, Isus a dat un exemplu bun cu privire la slujire.

În textul pe care l-am citit, Isus spune clar scopul venirii Lui: „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.” Ce frumos şi minunat! El a venit pe acest pământ cu scopul slujirii şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru tine. Dacă observăm Ioan cap.13, cu o zi înainte de a fi răstignit la Golgota pe cruce, Isus a spălat picioarele ucenicilor şi le-a dat un exemplu. El e Mântuitor, Fiul lui Dumnezeu, Învăţătorul şi are autoritate în cer şi pe pământ. Vrednic este Isus să primească putere, cinste, slavă şi binecuvântare. Isus trebuia să fie slujit de ucenicii Săi. Dar, în contrast, Isus i-a slujit şi le-a spălat picioarele.
Care este cauza pentru care Isus a spălat picioarele ucenicilor? În Ioan cap.13:14, 15 Isus spune: „Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora; căci Eu v-am dat un exemplu, pentru ca aşa cum v-am făcut Eu, să faceţi şi voi.” Noi mărturisim că Isus Hristos e Capul Bisericii. Dacă eşti de acord, trebuie să umbli după porunca şi exemplu pe care ţi l-a dat. A da exemplu este cel mai bun mesaj şi învăţătură. Isus ne-a lăsat un exemplu bun ca să călcăm pe urmele Lui. Viaţa creştină este a imita pe Isus şi a călca pe urmele Lui. Pavel îi îndeamnă pe creştinii din Corint (1 Cor. 11:1) „călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.” Slujirea este obiceiul sfânt al lui Isus. Principiul bibliei cu privire la slujire este aşa: cel bogat slujeşte pe cel sărac; cel care are autoritate şi putere slujeşte pe cel slab. Vreau să văd acest principiu că se aplică în biserica noastră. Vreau să văd pe cel sănătos că slujeşte pe cel bolnav; cel bogat că slujeşte pe cel sărac; cel bătrân să slujească pe cel tânăr; cel matur din punct de vedere spiritual să slujească pe începător. Sincer, eu vreau să fiu slujitorul vostru. De ce noi nu putem umbla după viaţa slujirii? Datorită egoismului, mândriei… Oamenii sunt foarte egoişti. Când ne uităm la poze în grup, fiecare se caută pe el însuşi şi dacă el are ochii închişi, el consideră că poza n-a ieşit bine deloc şi e supărat: cine a făcut? Dacă toţi sunt cu ochii închişi, dar el e arată frumos zâmbind, atunci spune e frumos, a ieşit foarte bine şi întreabă: cine a făcut? Tu vrei viaţa slujirii? Acum aruncă tot egoismul şi mândria. De ce noi trebuie să umblăm după viaţa slujirii? Domnul Isus ne-a dat un exemplu şi ne-a poruncit. 1 Petru 2:21, apostolul Petru spune: la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat un exemplu, ca să călcaţi pe urmele Lui.

Doi, Isus a venit pentru viaţa slujirii, adică scopul venirii Lui pe acest pământ este slujire. Vezi v.45 „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.” Aici expresia „Fiul Omului a venit” ne arată misiunea lui Isus. El a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut, aceasta e misiunea Lui. Conform acestui verset 45, El are misiunea de a sluji pe alţii. Fiecare ucenic a dorit să devină cel mare între ei. Ei au dorit să ocupe primul loc din lume, de aceea ei n-au putut sluji pe alţii. Adică, ei s-au gândit că cel care slujeşte pe altul nu e cel mare, ci cel mic sau cel slab. Tu vrei să fii cel mare între voi? Isus spune: să fii slujitorul celorlalţi. Tu vrei să fii cel dintâi între voi? Isus spune: să fii robul tuturor. Pentru mântuirea noastră, El n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare. Aici termenul „răscumpărare” se folosea la piaţa unde se vindeau sclavi. A răscumpăra înseamnă a elibera şi a dezlega prin plătirea unui preţ. Hristos a plătit preţul. Dumnezeu ne-a creat după chipul şi asemănarea Lui. Dumnezeu a sădit grădina Edenului. Dumnezeu a vrut ca omul să stăpânească creaţia şi să-L slujească. Dar omul a fost ispitit de diavolul şi a căzut în păcat. Datorită păcatului, omul a devenit robul diavolului şi robul lăcomiei. Eram din fire copii ai mâniei. Eram robii păcatului şi plata păcatului este moartea. Dar Domnul Isus Hristos ne-a răscumpărat cu un preţ mare. Apostolul Petru spune: ”ştiţi că aţi fost răscumpăraţi nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără pată. Isus Hristos a suferit pe cruce pentru păcatele tale şi a răbdat până la capăt. Prin sângele Lui pe cruce, eşti iertat şi răscumpărat. Hristos te-a răscumpărat pe tine prin sângele Lui. În ochii lui Isus, eşti foarte scump. ♫♫Ai plătit un preţ să-mi dai viaţă Să trăiesc prin har azi mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să-Ţi pot spune Cât de drag îmi eşti, si-s fericit… Domnul Isus cum ne-a slujit? El a lăsat gloria cerească şi a venit pe acest pământ. El Şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare şi a slujit şi ne-a iubit până la capăt. De ce Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest pământ? Scopul venirii Lui este să ne slujească pe noi şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare. Noi suntem creştini şi Îl iubim pe Isus Hristos şi dorim cu înflăcărare să-L imităm pe Isus Hristos. Astfel a imita şi a-L urma pe Isus Hristos înseamnă nu să umblăm după autoritatea şi puterea lumii, ci a sluji pe altul şi a iubi ca şi Isus Hristos. Noi nu putem schimba lumea aceasta cu putere, avuţie, ştiinţa şi nici cu religia sau cu un slogan frumos.

Noi ne rugăm ca Dumnezeu să stabilească 120 profesori universitari şi prin lucrul acesta dorim să schimbe facultatea. Chiar dacă avem în biserică 1000 de profesori, dacă ei nu au atitudinea de a sluji, nu se întâmplă nimic. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să stabilească 10000 de famili creştine în biserică. Chiar dacă sunt 100000 de famili în biserică, dacă nu au atitudinea de a sluji şi smerenie, nu putem schimba societatea noastră. O doamnă avea 3 fete, în vârstă de 16,14,12 ani. Lor le plăcea somnul de dimineaţă şi de aceea mama în fiecare dimineaţă le ceartă pe cele trei fete. După rugăciunea dimineţii, ea pregătea masa şi se uita la ceas, dar nu se trezeau. Mama se ducea în camera lor, dădea plapumă la o parte şi striga şi le rănea cu cuvintele: fata vecinului, ea pregăteşte masa totuşi ea e pe primul loc la şcoală, dar voi? Bineînţeles, fetele erau mari şi ştiau că au întârziat, dar ele nu reacţionează aşa: mama mulţumesc că ne-ai trezit, ci mama de ce  dimineaţa tu ţipi, noi nu suntem surde, dar nu dorim să ne trezim, şi se acopereau iarăşi cu plapuma. Mama le trăgea de picioare jos din pat şi le împingea la toaletă. Cea mare se spăla, dar nu cu bucurie. Acum mama le ceartă pe a doua şi a treia. Ea a pregătit din toată inima masa, dar fetele puţin mănâncă şi se duc la şcoală. După ce au plecat fetele, mama nu simţea bine şi repeta zi de zi aceeaşi scenă. Într-o zi, ea s-a gândit la slujirea Domnului Isus şi a dorit să se schimbe. Dis-de dimineaţa, după rugăciune, ea pregătea şi se uita la ceas, e timpul să le trezească. O zi mai înainte ea ţipa, dar ea s-a rugat: Doamne, nu ştiu ce să fac, Te rog să-mi dai înţelepciune. Ea a hotărât să le iubească şi să nu ţipe şi să nu le rănească. Ea a intrat în camera fetei cea mare şi a mângâiat-o spunându-i: oh, fata mea cea mare şi cea frumoasă, ştiu că eşti obosită pentru şcoală. E timpul să te trezeşti. Fata cea mare a privit-o pe mama ei şi mişcând din cap s-a trezit şi a mers la toaletă. Mama a făcut la fel pentru a doua şi a treia şi le-a îmbrăţişat şi le-a luat şi au mers la toaletă. Ele au mâncat bine cu bucurie şi s-au dus la şcoală şi ea s-a bucurat toată ziua. A doua zi în timp ce ea le pregătea masa, ele s-au trezit şi s-au spălat. Ea n-a avut curajul să le întrebe imediat, dar seara le-a întrebat: azi dimineaţă ce s-a întâmplat? Ele avuseseră miting şi vorbiseră între ele: mama noastră puţin s-a schimbat, nu-i aşa? cea mică a spus: când mama m-a îmbrăţisat şi m-a luat, atunci m-am bucurat. Ele au hotărât: hai să ne trezim înainte ca mama să ne trezească. Astfel s-a rezolvat neînţelegerea între mama şi fetele ei. Fetele s-au schimbat nu datorită comandei mamei lor, ci îmbrăţişării ei călduroasă, a rugăciunii şi a atitudinii schimbate. Ai neînţelegere în familie sau cu copii sau cu colegii? Să slujeşti şi să iubeşti. Slujirea este cheia care rezolvă neînţelegere.

De ce noi umblăm după viaţa slujirii? 

Trei, Pentru că noi nu trăim după sistemul valorii lumeşti. Oamenii din lume nu ştiu termenul „slujire, înţelegere, iertare…” Oamenii din lume spun: eu sunt inginer, avocat, doctor… deci nu vor să dea cu mătura, nici nu vor să şteargă pe masă cu cârpa. Slujirea nu e o opţiune, ci porunca lui Dumnezeu şi atitudinea pe care trebuie să o aibă creştinii. Isus i-a învăţat un lucru foarte important prin acest text: cine este cel mai mare în împărăţia lui Dumnezeu. Oamenii lumii se gândesc că cei care au multe avuţii sau puterea lumii sunt mari. Dar Isus spune (v. 43 şi 44): „Dar între voi nu este aşa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie întâi între voi, să fie robul tuturor.” Între standardul lumii şi standardul lui Isus este diferenţă foarte mare. Acum preşedintele Coreei e presbiter la biserică. Înainte el era primar la capitală şi când era primar în fiecare duminică se ducea cam cu 1 oră mai înainte şi dirija maşinile la parcarea bisericii pentru că biserica era mare şi erau multe maşini. Nu e viaţa extraordinară, ci normală pentru creştini. Dragii mei! Eu vreau să văd de la voi această atitudine. Isus spune: „Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.” Isus are chipul lui Dumnezeu. Chiar Fiul lui Dumnezeu a lăsat toată gloria şi privilegiul împărăţiei lui Dumnezeu. Chiar Fiul lui Dumnezeu S-a născut într-o iesle şi măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să ne îmbogăţim (2 Cor. 8:9). În viaţa publică, Isus a slujit orice fel de oameni: leproşi, farisei, adulteri. Isus a spălat picioarele ucenicilor. Dar mai ales, Isus şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare. Isus a suferit în locul tău. Isus a fost scuipat de ostaşi în locul tău. Hristos şi-a dat viaţa ca preţ de răscumpărare pentru păcatele tale.  Hristos a murit ca să ne împace cu Dumnezeu. Apostolul Petru spune în 1 Petru 3:18: „Hristos, de asemenea, a suferit o singură dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. Încă odată vă spun: să nu uităm deloc acest lucru: Hristos  n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru păcatele noastre.” În acest moment, să înţelegem scopul venirii lui Isus şi să ne slujim unii pe alţii. Când noi slujim şi ne consacrăm, atunci sigur cred că biserica noastră va fi frumoasă şi societatea noastră se va schimba. Slujirea este obiceiul sfânt al lui Isus şi stilul vieţii Lui.

Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim slujitorii tuturor.

Amin

Top