Olimpiada / Sioniada Biblică

Departamentul de copii din Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste organizează olimpiada biblică pentru copii, la care invită să participe toţi copiii din bisericile baptiste din România care participă la orele de şcoală biblică în cadrul bisericilor şi nu numai.

Scopul concursului :

  • de a impulsiona copiii în a citi, a studia şi a cunoaşte Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu
  • de a facilita întâlnirea dintre copiii din diferite biserici, precum şi a învăţătorilor

Concursul se va desfăşura în minim trei etape după cum urmează:

  1. Etapa pe biserici – responsabil: învăţătorul din biserică
  2. Etapa pe comunitate –responsabil: conducerea departamentului comunităţii
  3. Etapa pe ţară –responsabil: conducerea departamentului

Concursul se va desfăşura pe trei grupe de vârsta:

  1. Grupa mică – copiii din clasele a 2-a, a 3-a şi a 4-a (se accepta și copii mai mici daca stiu să citescă)
  2. Grupa mijlocie – copiii din clasele a 5-a şi a 6-a
  3. Grupa mare – copiii din clasele a 7-a şi a 8-a

Tematica pentru concurs:

1,2 Cronici; Daniel; Amos; Zaharia; Matei; Filimon;1,2,3 Ioan; Apocalipsa

VERSETE:

1 Cronici 16.34 – Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!

1 Cronici 29.11 – A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!

2 Cronici 7.14 – Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara.

Daniel 6.27 – El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!

Daniel 7.18 – Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.

Daniel 12.3 – Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.

Amos 3..7 – Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.

Zaharia 1.3b – Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor.

Zaharia 14.9 – Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.

Matei 5.8 – Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Matei 5.48 – Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Matei 6.14 – Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.

Matei 6.33 – Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra

Matei 7.21 – Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 11.28 – Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă

Matei 12.36 – Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.

Matei 16.24 – Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

Matei 16.26 – Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

Matei 18.20 – Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor

Matei 19.14 – Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.

Matei 25.21 – Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!

Filimon 1.4 – Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele.

1 Ioan 1.9 – Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

1 Ioan 3.1 – Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.

1 Ioan 3.18 – Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

1 Ioan 4.11 – Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.

1 Ioan 5.4 – pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.

1 Ioan 5.11 – Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.

2 Ioan 1.6a – Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui.

3 Ioan 1.4 – Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.

Apocalipsa 3.11 – Eu vin curând.. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.

Apocalipsa 3.20 – Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.

Top